Pertolongan Allah terhadap kaum muslimin dalam peperangan IMG_20171119_051640_HDR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ (10(

  1. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikurniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan.
  2. (yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan(mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka.[1]

MAKNA MUFRADAT

Al-junud:  makna yang di maksud dalam ayat ini ialah golongan-golongan yang      bersekutu.mereka terdiri dari kabilah quraisy di bawah pimpinan abu sufyan;Bani asad di bawah pimpinan thulaihah

Al-junudu i’lati lam tarauha: tentara-tentara yang kalian tidak dapat melihatnya

Min fauqikum: dari atas lembah,

Min asfala minkum: dari bawah lembah

Zaqati ‘l-abshar: mata terbelalak karena bingung dan kaget

Balaghati ‘l-qulubu ‘l Hanajira: mengalami kaget yang sangat

MUNASABAH

Setelah Allah menyediakan siksa bagi orang-orang kafir di ayat delapan dengan siksaan yang pedih. Maka di ayat ini Allah memberikan kenikmatan terhadap orang-orang beriman, adapun kenikmatan yang telah Allah berikan  terhadap orang-orang yang beriman yaitu berupa mengalahkan musuh-musuhnya dengan mengirimkan angin topan dan tentara-tentara yang tidak bisa di lihat  oleh manusia pada perang handaq .

TAFSIR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا

Allah Subhaanahu wa Ta’aala mengingatkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin nikmat-Nya kepada mereka dan mendorong mereka untuk mensyukurinya, yaitu ketika datang kepada mereka penduduk Mekah dan Hijaz dari atas mereka, penduduk Nejd dari bawah mereka, dan mereka bekerja sama dan bersekutu untuk memusnahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya, yaitu pada saat perang Khandaq. Pasukan yang bersekutu itu juga dibantu oleh orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah, sehingga mereka datang menyerang kaum muslimin dalam jumlah yang besar. Ketika itu parit telah dibuat di sekitar Madinah, dan musuh telah mengepung Madinah, keadaan pun menjadi parah sampai hati mereka menyesak ke tenggorokan dan banyak yang berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah karena mereka melihat sebab-sebab kehancuran mereka dari berbagai arah, dan pengepungan itu terus berlalu dalam beberapa hari[2].

 

 

نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ

Aku diberi pertolongan melalui angin saba, dan kaum ‘Ad dibinasakan melalui angin dabur (puyuh).

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnul Mus’anna, telah menceritakan kepada kami Abdul A’ la, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Ikrimah yang mengatakan bahwa angin selatan berkata kepada angin utara di malam pasukan bersekutu menyerang Rasulullah Saw., “Marilah kita pergi untuk menolong Rasulullah Saw.” Maka angin utara yang berhawa panas menjawab, “Sesungguhnya hawa panas tidak dapat mengalir di malam hari.” Ikrimah melanjutkan kisahnya bahwa pada akhirnya angin selatan atau angin saba-lah yang dikirimkan kepada mereka[3].

Imam Abu Hatim telah meriwayatkan hal yang semisal melalui Abu Sa’id Al-Asyaj, dari Hafs ibnu Gayyas, dari Daud, dari Ikrimah , dari Ibnu Abbas r.a.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Ubaidillah ibnu Umar, dari Nafi’, dari Abdullah ibnu Umar r.a. yang menceritakan bahwa Usman ibnu Mazun r.a. paman dari pihak ibunya pernah menyuruhnya pergi ke Madinah di malam Perang Khandaq saat cuaca malam sangat dingin dan anginnya yang sangat kencang, seraya berpesan, “Datangkanlah makanan dan kain selimut buat kami (yang ada di perbatasan parit).” Perawi (Abdullah ibnu Umar) melanjutkan kisahnya, bahwa lalu ia meminta izin untuk menemui Rasulullah Saw., dan ia diberi izin untuk menemuinya. Rasulullah Saw. bersabda, “Siapa pun yang kamu jumpai dari kalangan sahabatku, perintahkanlah kepada mereka untuk kembali ke Madinah.” Maka aku (Abdullah ibnu Umar) pergi, sedangkan angin saat itu menyapu segala sesuatu; dan tiada seorang pun yang aku jumpai, melainkan aku perintahkan agar dia kembali kepada Nabi Saw. Maka tiada seorang pun dari mereka yang disampaikan kepadanya perintah itu, melainkan ia langsung kembali tanpa menolehkan wajahnya. Saat itu aku membawa sebuah tameng milikku, dan angin kencang menerpainya sehingga membuatnya memukuli diriku. Sedangkan pada tameng itu terdapat bagian dari besinya; ketika angin menerpanya dengan kuat, besi itu mengenai telapak tanganku dan tameng itu jatuh dari tanganku ke tempat yang cukup jauh[4].

Firman Allah Swt.:

وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا

dan tentara yang kamu tidak dapat melihatnya. (Al-Ahzab: 9)

Mereka adalah para malaikat yang turun mengguncangkan hati mereka dan melemparkan ke dalam hati mereka rasa takut dan ngeri, sehingga tiap-tiap pemimpin kabilah dari pasukan bersekutu berkata, “Hai Bani Fulan, berkumpullah dekatku,” lalu mereka berkumpul dan ia mengatakan, “Tolong, tolong,” karena Allah Swt. telah melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka.

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ

(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. (Al-Ahzab: 10)

Yang dimaksud dengan mereka adalah golongan yang bersekutu. Dalam keterangan di atas telah disebutkan melalui riwayat Huzaifah bahwa mereka adalah Bani Quraizah.

وَإِذْ زَاغَتِ الأبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ

dan ketika tidak tetap lagi penglihatan(mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan. (Al-Ahzab: 10)

karena rasa takut yang berat dan gentar.

وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا

dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. (Al-Ahzab: 10)

Ibnu Jarir mengatakan bahwa sebagian orang yang bersama Rasulullah Saw. ada yang menduga bahwa kekalahan akan dialami oleh kaum mukmin dan Allah akan melakukan hal tersebut[5].

HIKMAH/KANDUNGAN AYAT 9-10

  1. Kunci mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat adalah beriman
  2. Orang yang beriman pasti mendapat pertolongan
  3. Setiap perbuatan pasti ada balasannya
  4. Nikmat Allah swt bersama orang-orang yang beriman
  5. Selalu berhuznudzon terhadap Allah dalam hal apapun

[1] Al.qur’an ,terjemahan indonesia

[2] Ismail bin Umar Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi dalam Tafsir Ibnu Katsir hal 226

[2] Tafsir Ibnu Katsir, Jilid.1 Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir, hal 253

[4] Ibid hal 253

[5] Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung hal 221

Iklan

. Definisi Metode Penafsiran.
         Kata “metode “bnerasal dari kata bahasa Yunani methodes ,yang bererti cara atau jalan .Dalam bahasa Inggeris ,kata ini ditulis method,dan bangsa Arab menerjemahkannya dengan thariqat dan manhaj.Dalam bahasa Indonesia,kata tersebut mengandung erti :cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya);cara kerja yang memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan . 

         Kata “tafsir “diambil dari kata “fassara –yufassiru –tafsiran”yang bererti keterangan atau uraian. Rasulullah SAW setiap merima ayat Al-Qu’an langsung menyampaikan kepada para sahabat serta menafsirkan mana yang perlu ditafsirkan .Penafsiran Rasulullah adakalanya dengan sunnah qauliyyah,adakalanya dengan sunnah fi’liyyah dan adakalanya dengan sunnah taqririyyah.    

       Definisi itu memberikan gambaran kepada kita bahwa metode tafsir Al-Qur’an tersebut berisi seperangkat kaidah dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an.Apabila seorang menafsirkan ayat Al-Qur’an tanpa menerapkan metode ,tidak mustahil penafsirannya akan keliru. 

2.2.Model  Penafsiran pada Masa Rasulullah.

        Jika ditelusuri perkembangan Tafsir Al-qur’an sejak dulu sampai sekarang ,akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran Al-Qur’an itu dilakukan melalui empat cara (metode) yaitu :ijmali(global),tahlili (analitis),muqarin (perbandingan),dan maudhu’I (tematik).

       Nabi dan para sahabat menafsiran Al-Qur’an secara ijmali ,tidak memberikan rincian yang memadai .Karenanya ,di dalam tafsiran mereka pada umumnya sukar menemukan uraian yang detail.Karena itu,tidak salah bila dikatakan bahwa metode penafsiran ijmali merupakan metode tafsir Al-Qur’an yang mula-mula muncul. 

     Tafsir ijmali tidak memberikan tafsir yang rinci ,tapi ringkas dan umum ,sehingga seakan-akan kita masih membaca Al-Qur’an padahal yang dibaca adalah tafsirannya .Namun ,pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang agak luas tetapi tidak sampai kepada wilayah tafsir analitis.

         Dalam pada itu tafsir yang diterima dari Nabi sedikit sekali.Kata Aisyah r.a”Nabi hanya menafsirkan beberapa ayat saja,menurut petunjuk-petunjuk yang diberi Jibril”.

        Maka oleh karena mengetahui tafsir adalah hal yang sangat penting,para sahabatpun bersungguh-sungguh mempelajari Al-Qur’an ,yakni memahaminya,menghayati maknanya:

Kata Abdurrahman As-salamy:

حدثناالذين كانوا يقرءوننا القران كعثمان بن عففان وعبدالله بن مسعود غيرهما اننهم كانوا اذا تعلموا امنا النبي  صلى الله عليه و سلم  عشر آيات لم تجاوزواها حتى تعلموا اما فيها ‘قالوافنقلنا القران والموعل

      “Orang-orang yang mengajar kami Al-Qur’an ,seperti Utsman ibn Affan ,Abdullah bin mas’ud dan lain-lain menerangkan kepada kami bahwasanya apabila mereka mempelajari Al-Qur’an ,mereka tidak mereka tidak mempelajari ayat-ayat yang lain dahulu sebelum mereka mempelajari ayat-ayat yang sepuluh itu.Mereka berkata:kami menukilkan dari Rasulullah :Al-Qur’an ,ilmu dan amal”

        Memang apabila mereka tiada mengetahui makna sesuatu lafadh Al-Qur’an ,atau sesuatu maksud ayat ,segeralah mereka bertanya kepada Rasulullah sendiri ,atau kepada sesama sahabat yang dipandang dapat menjelaskannya. 

Kata Isya ibn Muawiyah :

مثل الذين يقرءون آلقرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما الكتاب ‘ومثل الذين يجعرفون تفسيجره كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرءو وما في الكتاب
         “Orang-orang yang membaca Al-Qur’an sedang mereka tidak menetahui tafsirnya ,adalah seumpama orang-orang yang datang kepadanya sebuah surat dari raja pada malam hari ,sedang mereka tidak mempunyai pelita .mereka dipengaruhi ketakutan sedang mereka tidak mengetahui isi kitab itu.orang-orang yang mengetahui tafsirnya ,adalah seperti orang yang dibawa kepadanya sebuah lampu ,lalu mereka dapat membaca apa yang tertulis dalam surat itu”.

        Mempelajari tafsir tidak sulit bagi para sahabat karena mereka menerima Al-Qur’an langsung dari Shahibir risalah dan mepelajari tafsir Al-Qur’anpun dari beliau sendiri .Mereka mudah mengetahui tafsir Al-Qur’an ,mudah memahaminya ,karena Al-Qur’an itu dalam bahasa mereka dank arena suasana-suasana dan peristiwa-peristiwa turun ayat dapat mereka saksikan .pernah para sahabat bertanya kepada Rasul tentang tafsir “dhulm” dalam ayat :
الذين ءامنو ولم يبسوا ءايمانهم ءاولءك لهم الأمن وهم مهتدون

 “Segala mereka yang beriman dan tidak melumurkan imannya dengan dhulm”,mereka mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”(s.6,Al-Anam :82)

         Rasul menerangkan kepada mereka ,bahawa dikehendaki “dhulm”,dalam ayat ini ialah syirik.

         Rasulullah menguatkan tafsirnya dengan firman Allah sendiri ,yaitu:

ان الشرك لظلم عظيم
“Bahwasanya syirik itu ,adalah dhulm (aniaya)yang besar “(s.31,Luqman:13). 

2.2.Metode  Penafsiran pada Masa Rasulullah SAW.

     Pada masa Rasulullah SAW masih hidup,Al-Qur’an ditafsirkan langsung oleh beliau berdasarkan wahyu atau ilham dari Allah .Baik langsung dari-Nya maupun melalui Malaikat Jibril.Setiap Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Qur’an ,beliau langsung menyampaikan kepada para sahabat .Ketika ada kosa kata atau ayat yang tidak mengerti ,mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah SAW .Rasulpun menjelaskannya dengan jelas sampai mereka mengerti.    

     Dalam menfsirkan Al-Qur’an,Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dua bentuk penafsiran yaitu:

1.Menafsirkan ayat Al-Qur’an dengan Ayat yang lain ,hal ini sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh Bukhari ,Muslim dan lainnya dari Ibn Mas’ud ,pernah para sahabat bertanya kepada Rasul tentang Tafsir “dhulm “dalam ayat:

الذين ءامنو ولم يبسوا ءايمانهم ءاولءك لهم الأمن وهم مهتدون
“Segala mereka yang beriman dan tidak melumurkan imannya dengan dhulm”,mereka mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”(s.6,Al-Anam :82)

         Rasul menerangkan kepada mereka ,bahawa dikehendaki “dhulm”,dalam ayat ini ialah syirik.

         Rasulullah menguatkan tafsirnya dengan firman Allah sendiri ,yaitu:

 “Bahwasanya syirik itu ,adalah dhulm (aniaya)yang besar “(s.31,Luqman:13).

ان الشرك لظلم عظيم
2.Mentafsirkan Ayat al-Qur’an dengan Hadits.Misalnya dalam menafsirkan Ayat:

هو آهل التقوس واهل المغفرة

“Dialah tuhan yang patut (kita)bertaqwa kepada-Nya dan yang berhak memberi apapun(QS,Al-Mudastsir :56)

      Rasulullah dalam menafsirkan ayat tersebut menggunakan hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Anas RA. Telah berfirman:

انا اهل انقي فلم يجعل معي الها فانا ان اغفرله

 “Aku(Allah) adalah dzat yang patut disemabah .Barang siapa yang bertaqwa dan tidak menjadikan sekutu bagi-Ku, maka Aku akan mengampuninya “(HR Tarmidzi).    

          Rasulullah juga dalam menafsirkan ayat dengan menggunakan kaidah mubayyin yang terbagi kepada beberapa yaitu:

1.Am dan Khas.(mengkhususkan yang umum)

         Mengeluarkan sesuatu yang tadinya masuk ke lingkunan umum ,dinamai “takhsis”.ketentuan petunjuk tadi dinamai Khas.

        Syarat-syarat takhsis harus dipelajari baik-baik dalam ilmu usul fiqh. 

        Misalnya firman-Nya : 

الذين قال لهم الناس أن الناس

       Yang dimksudkan dengan dengan An-nas yang pertama adalah Nu’aim bin Mas’ud dan kedua adalah Abu Sufyan .Kedua lafadz tersebut tidak dimaknakan untuk maksud yang umum.Kesimpulan ini ditunjukkan lanjutan ayat sesudahnya :

انما ذالكم الشيطان

Sebab  ذالكم ialah isyarah ditujukan kepada orang tertentu. 

2.Mujmal dan Tafsil.(merincikan yang global)

       Nash mujmal menunjukkan kepada suatu petunjuk yang tidak terang apa yang dikehendaki sebelum penafsiran nya.Seperti kata”Dirikan shalat”,betapa shalat itu tidak diketahui ,berapa rakaatnya tidak diketahui .Maka perintah yang seperti ini yang dinamakan mujmal. Mujmal itu adalah suatu lafadh yang perlu penafsiran yang jelas . 

3.Muthlaq dan Muqayyad.

        Mutlaq adalah lafadh yang menunjuk suatu hakikat tanpa sesuatu Qayid (pembatas).Jadi ia hannya menunjukkan kepada satu individu tidak tertentu dari hakikat tersebut.Lafadh mutlaq ini biasanya berbentuk lafadh nakirah dalam konteks kalimat positif.

    Misalnya kalimat yang bererti budak dalam ayat  :

فتحرير رقبة

 (maka wajib diatasnya memerdekaknan seorang budak) ,pernyataan ini meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segala jenis budak ,baik yang mukmin maupun kafir.

     Muqayyad adalah lafadh yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayid(pembatasan) ,seperti kata-kata “raqabah “(budak )yang dibatasi dengan ima dalam ayat:

فتحرير رقبة موءمنة

 “Maka (hendaklah pembunuh itu) memerdekakan budak beriman”(QS,An-Nisa’:92). 

2.3 Karakteristik penafsiran pada masa Rosulullah

Rasulullah tidak menafsirkan ayat ayat al qur’an kecuali apa yang dibutuhkan penafsiran dan penjelasannya saja, atau apa yang sulit dipahami oleh para sahabatnya.

Tafsir rasulullah dirasa lebih jelas dan sangat mudah dipahami karena penjesannya ringkas dan bahasa yang mudah dan padat sarat akan makna, tampa panjang lebar sehingga keluar dari pembahasan yang tidak berhubungan dengan apa yang ditafsirkannya.

Perkataan (sabda) dan tingkah laku Rasulullah merupakan bagian dari upaya rasulullah dalam menafsirkan dan menjelaskan kandungan al qur’ankepada para sahabatnya.

Seluruh apa yang ditafsirkan oleh rasulullah telah sampai kepada kita dengan periwayatan yang shahih dan banyak kita dapatkan dikitab-kitab hadits para ulama.

Tafsri rasulullah merupakan tingkatan tafsir yang paling utama setelah penafsiran al qur’an dengan Al qur’an. Karena penafsiran beliau merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya.

       
 
 

BAB III

PENUTUP

3.1.Kesimpulan

            pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara kongrit dapat dikatakan bahwa tafsir al-Qur’an pada masa Rasulullah Salla Allah ‘Alayhi wa Sallam dan pada awal pertumbuhan Islam sifatnya pendek-pendek dan ringkas. Hal ini dikarenakan penguasaan bahasa Arab yang murni pada saat itu cukup untuk memahami gaya bahasa al-Qur’an (Ushlub Kalam Al-Qur’an).

          Dan dalam menafsirkan al-Qur’an, Nabi juga menggunakan bahasa yang tidak panjang lebar, beliau hanya menjelaskan hal-hal yang masih samar dan global, memerinci sesuatu yang masih umum, dan menjelaskan lafadz dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun Bentuk-bentuk penafsiran yang dilakukan oleh Rasulullah Salla Allah ‘Alayhi wa Sallam adalah menafsirkan ayat Al-Qur’an dengan ayat Al-Qur’an yang lain dan juga menggunakan hadis dalam menafsirkan suatu ayat.

3.2.Kritik dan Saran
    Demikianlah makalah ini kami buat, semoga bisa bermanfaat dan dapat dijadikan bahan bacaan bagi kita semua. Namun kami menyadari bahwasannya manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Mungkin makalah ini belum sempurna, untuk itulah kami mengharap kritik dan sarannya yang pastinya akan membangun kami.

Dalam ajaran Islam, ibadah Qurban disyari’atkan pada tahun kedua Hijriah. Dilihat dari aspek sejarah, ibadah Qurban telah ada sejak zaman Nabi Adam AS, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an: ُ “

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِۗ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ٢٧

 kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”. (Qs. al-Mâ’idah [5]: 27).  Kemudian ibadah Qurban juga dilaksanakan oleh Khalîlullâh Ibrahim AS, sebagaimana firman Allah SWT

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ [٣٧:١٠٢] فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ [٣٧:١٠٣]وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ [٣٧:١٠٤] قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ [٣٧:١٠٥] إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ [٣٧:١٠٦] وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ [٣٧:١٠٧]

 “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!”. Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: “Hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”. (Qs. ash-Shâffât [37]: 102-107).

download

LIMA MACAM KEGELAPAN DAN PENERANGNYA
Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata:
“Kegelapan itu ada lima dan lampu penerangnya pun ada lima, yaitu:
1. Cinta Global merupakan suatu kegelapan, sedangkan lampu penerangnya merupakan
ketaqwaan.
2. Berbuat dosa merupakan suatu kegelapan, sedangkan lampu penerangnya merupakan
bertobat.
3. Kubur merupakan kegelapan, sedangkan lampu penerangnya merupakan bacaan: ‘Laa
ilaaha illallooh Muhammadur Rosuulullooh.’
4. Alam akhirat itu penuh kegelapan, sedangkan penerangnya merupakan amal
shalih.
5. Shirath (jembatan penyeberangan di atas neraka) sangat gelap, sedangkan
penerangnya merupakan yaqin.”
Berkaitan dengan poin 1, Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Cinta Global merupakan biang segala kesalahan.” (HR. Baihaqi, dari Hasan Al-Bashri)
Imam Al-Ghazali mengomentari Hadits di atas sebagai berikut: “Sebagaimana dikatakan bahwa mencintai Global itu merupakan biang segala kesalahan, maka membenci Global merupakan biang segala kebaikan.”

Nabi s.a.w. juga bersabda:
“Sungguh, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu di karenakan ketaqwaan kepada Allah s.w.t, melainkan Allah akan memberi ganti dengan yang lebih bagus kepadamu.” (HR. Ahmad dan Nasa’i)

Berkaitan dengan poin 2, Nabi s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya apabila seorang hamba menjalankan dosa satu kali, maka di dalam hatinya timbul satu titik noda hitam. Apabila ia berhenti dari perbuatan dosanya dan memohon ampun serta bertobat, maka bersihlah hatinya. bila ia kembali berbuat dosa, maka bertambah hitamlah titik nodanya itu hingga memenuhi hatinya. Inilah arroon (Epilog hati) sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam (QS. Al-Muthaffifiin (83): 14): ‘Sekali-kali tak (demikian), sebenarnya dosa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.’” (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa’i, Ibnu Hibban, dan hakim)

Berkaitan dengan poin 3, Nabi s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya Allah ta’ala mengharamkan masuk neraka untuk orang yang membaca laa ilaaha illallooh dengan niat semata-mata di karenakan Allah ta’ala.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah s.a.w. juga bersabda:
“Barangsiapa membaca dengan ikhlas kalimat laa ilaaha illallooh, maka ia akan masuk surga.” Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, apa wujud keikhlasannya?” Beliau menjawab: “Kalimat laa ilaaha illallooh tersebut Bisa mencegah kalian dari segala sesuatu yang diharamkan Allah kepada kalian.” (HR. Al-Khatib)

Dikatakan bahwa ada tujuh hal yang Bisa menerangi alam kubur, yaitu:

1.ikhlas dalam beribadah;
2.berbakti kepada kedua orang tua;
3.suka bersilaturrahmi;
4.tak menyia-nyiakan umur untuk 5.menjalankan kemaksiatan;
6.tak menuruti kehendak hawa nafsu;
7.Berrsungguh-sungguh dalam taat kepada Allah; dan
memperbanyak dzikir kepada Allah.

Berkaitan dengan poin 4, amal shalih, Nabi s.a.w. pernah bersabda:
“Sesungguhnya Allah suka bila rukhshah-Nya dilaksanakan sebagaimana Allah suka bila ‘azimah-Nya dilaksanakan. Sesungguhnya Allah telah mengutus aku dengan membawa agama yang mudah, yaitu agama Nabi Ibrahim a.s.” (HR. Ibnu Asakir)
(‘Azimah merupakan Anggaran inti dari Allah yang wajib dikerjakan, seperti shalat Zhuhur wajib dikerjakan sebanyak 4 raka’at. Rukhshah merupakan bentuk keringanan dari Allah yang boleh dikerjakan, seperti menqashar shalat Zhuhur menjadi 2 raka’at untuk musafir -edt.)

Rasulullah s.a.w. juga bersabda:
“Kerjakanlah ‘azimah dan terimalah rukhshah. Biarkan orang lain (mau mengerjakan ‘azimah dan menerima rukhshah atau tak); dengan begitu kalian akan dihindarkan dari keburukan mereka.” (HR. Al-Khatib)

Rasulullah s.a.w. juga bersabda:
“Barangsiapa tak menerima rukhshah dari Allah, maka baginya dosa sebesar gunung ‘Arafah.” (HR. Ahmad)

Berkaitan dengan poin 5, penerang shirath merupakan yaqin. Yaqin merupakan membenarkan dengan sepenuh hati segala hal ghaib dengan menghilangkan segala bentuk keraguan.

#Ahmad farid 

#Ponpes Al Mubarak glagahwero kalisat

#Smppalmubarak 

#Almubarakhits 

    ​Setetes madu jatuh di atas tanah konon datanglah se ekor semuat kecil perlahan lahan di cicipinya madu tersebut. Hem manis lalu beranjak hendak pergi namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat Hati nya diapun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja setelah itu barulah dia akan pergi namun ternyata dia merasa tidak puas hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya Dia berfikir kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. maka masuklah sang semut tepat di tengah manisnya madu ternyata badan mungilnya malah tenggelam penuh madu kakinya lengket dengan tanah dan tentu saja tak bisa bergerak malang nian nasibnya dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya mati dalam kubangan setetes madu demikian analogis sederhana tentang dunia dan pecinta dunia sebagaimana di perumpamakan dalam sebuah pepatah Arab 

“Tidaklah kenikmatan dunia tidak berarti apa-apa,melainkan bagi setetes besar madu.maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat.namun siapa yang menceburkan diri kedalamnya, ia akan binasa ”
                   (Pepatah Arab)
Almubarakonline

MUKADDIMAH

Pada dasarnya pendidikan dalam pesantren terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:

1. Pendidik (Asy-Syaikh).

2. Pelajar (Al-Murid).

3. Orang tua (Al-Wali).

Ketiganya harus sinergi dalam proses pembelajaran. Unsur segi tiga ini harus benar-benar dalam putaran mata rantai siklus yang dinamis. Sebab tidak mungkin salah satu pihak akan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pihak yang meninggalkan kewajibannya.

Lebih detail dapat diungkapkan bahwa: Pertama, “pendidik” dalam hal ini adalah kiai, sebagai tokoh sentral, dan para asatidzah, sebagai pembantu kiyai pada tataran pembelajaran. Kedua, “pelajar” adalah para santri, baik yang berdomisili di dalam atau di luar pagar pesantren. Ketiga , “orang tua” adalah ayah atau pihak yang mewakili untuk mengurus seluruh kebutuhan hidup santri tersebut.

Idealnya, ketiga elemen tersebut harus selaras, namun tulisan pendek ini lebih ditekankan pada pelajar (Al-Murid).

Empat Pilar

Mendalami ilmu pengetahuan di lingkungan pesantren, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi para santri, yaitu:

Niat ( Motivasion )

Niat merupakan hal yang melatarbelakangi segala perbuatan yang akan dilakukan. Dalam rangka mewujudkan sebuah pekerjaan, maka niat menjadi tolak ukur berkualitas atau tidak. Hal ini sebagaimana tersirat dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷ ﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ

( HR. Bukhari dan Muslim ).

Dalam konteks dunia pesantren, niat merupakan pondasi yang menentukan kegiatan bisa terpancang dalam garis-garis kebenaran atau sebaliknya, terdampar dalam lubang keburukan.

Niat dipandang baik, apabila diilhami oleh keinginan memperoleh ridhla Allah SWT dan menghapus kebodohan. Sedangkan niat dianggap jelek, jika dimotivasi oleh keinginan selain di atas.

Pada tataran pesantren, niat baik inilah yang harus dimiliki oleh setiap masing-masing tiga unsur tersebut, utamanya santri. Santri wajib mengokohkannya secara benar, sebab titik inilah yang menentukan salah atau benar proses selanjutnya. Tetapi terkadang santri masih belum mampu meneguhkan niat yang benar (terutama para santri baru), karena faktor ketidakpahaman mereka tentang tata cara menata niat kadangkalan terprosok ke dalam ruang kekeliruan.

Oleh karena itu, seorang kiyai merupakan sosok yang digugu dan ditiru dalam lingkungan pesantren. Pada saat demikian, peran kiyai guna mematri niat yang tulus menjadi sebuah keharusan yang tidak boleh diremehkan. Selanjutnya menularkan perilakunya kepada segenap santrinya tidak dapat ditawar lagi, baik melalui sikap maupun lewat ucapan (uswah wa mau’idzah hasanah ).

Tujuan ( Vision )

Setelah motivasi mendapatkan keridhlaan Tuhan sudah ditancapkan, selanjutnya menetapkan “tujuan” yang ingin digapai. Tujuan ini dalam bentuk jangka pendek, menengah dan panjang. Masing-masing jangka itu tentu memerlukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi.

Secara sederhana dapat diuaraikan:

Untuk mencapai hal yang diinginkan, perlu menetapkan poin-poin yang diprioritaskan. Lumrahnya, penetapan ini disebut dengan “cita-cita”. Tetapi karena keterbatasan kosa kata, kalimat “niat” masuk ke dalam kalimat “cita-cita” ini.

Oleh karenanya, santri perlu memilah angan yang diimpikan di masa depan; tujuan besar yang ditancapkan dalam jiwa adalah menggapai ridhla Allah SWT, sedangkan tujuan berjangka hanya merupakan langkah-langkah strategis guna mempermudah aktualisasi potensi-potensi yang tersimpan. Tujuan yang dibatasi jangka ini seringkali diistilahkan “cita-cita”. Nah, para santri dipersilahkan mempertinggi cita-cita mereka, sepanjang tujuan memperoleh ridhla Ilahi tidak dirusak oleh cita-cita yang diposisikan sebagai strategi belaka.

Dalam hal ini, kebanyakan santri kurang cermat dalam kelola – istilah – niat dan cita-cita. Sehingga, seringkali fakta yang terjadi, cita-cita yang seyogyanya dibuat batu loncatan untuk menggapai niat, ternyata dijadikan tujuan akhirnya. Padahal cita-cita hanyalah pijakan melompat tujuan niat menggenggam ridhla Tuhan sebagai tujuan akhir.

Dengan menata keinginan-keinginan sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan keluaran pesantren menjelma sebagai sosok manusia sempurna ( insan kamil ) yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kebutuhan akhirat.

Langkah-langkah Belajar ( Learning Strategies )

Menggapai cita-cita tentu tidak cukup hanya dengan tumpukan keinginan-keinginan yang dibangun melalui rutinitas kegiatan, apalagi hanya berbentuk angan-angan yang terpisah dari aktifitas.

Oleh karena itu, menata agar belajar benar-benar menemukan buah yang dituju, maka para santri dapat mengolah cara belajarnya dengan menjadikan program prioritas dari berbagai mata pelajar yang tidak cuma satu, apabila mata pelajaran yang dihadapi beragam disiplin ilmu.

Contohnya, pada tahun pertama santri mengambil satu mata pelajaran yang ingin dikuasai. Setelah ia yakin dengan pilihan mata pelajaran itu, ia merancang target per-tema atau per-bab dalam kurun waktu yang harus ditentukan. Misalnya, bab I (satu) harus dikuasai dalam kisaran satu bulan. Perolehan target pada masing-masing bab, dibuat lompatan menuju bab berikutnya. Dengan proses menapak tangga demi tangga demikian ini pemahaman tentang satu materi pelajaran dalam sebuah bab bisa didapat secara maksimal.

Tata cara yang memprioritaskan satu materi ini akan lebih mengena terhadap penguasaan mata pelajaran dan akan lebih terasa hasilnya, ketimbang belajar menyeluruh secara acak sebagaimana seringkali dilakukan mayoritas santri selama ini.

Seperti dimaklumi, sementara ini kebanyakan santri hanya mengikuti program yang dijadwalkan tanpa memilah materi mana yang seharusnya didahulukan. Sehingga proses belajar mereka hampir-hampir tidak ditemukan hasilnya. Seakan-akan hari-hari mereka hanya dilalui tanpa mengantongi pemahaman yang memadai mengenai ilmu pengetahuan yang pelajari. Gilirannya, pada tahap akhir baru dalam jenjang pendidikannya, mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah membuang waktu sekian tahun, menghamburkan biaya sekian juta dan bahkan melepas angka-angka umurnya persekian dari usianya.

Pengawasan ( Supervision )

Kekuatan terbesar dari kontinyuitas pembelajaran yang dilakukan para santri muncul dari pihak-pihak yang memiliki hubungan sosiolo-psikologis dengan mereka, dalam hal ini terdiri dari dua elemen, yaitu: [1] Internal. [2] Eksternal.

Internal yang dimaksud ialah:

1. Pengasuh.

2. Pengajar (guru).

3. Pengurus.

Kelompok ini mempunyai peran penting di dalam kelangsungan belajar para santri. Secara sosiologis, perilaku mereka banyak diciptakan oleh lingkungan yang mereka temukan setiap hari. Secara psikologis, pengembangan karakter mereka juga acapkali dipicu oleh metode pengajaran yang kelola oleh pendidiknya. Pihak internal inilah yang memegang kendali dalam soal belajar mereka. Ketika pihak internal ini mampu membentuk corak belajar-mengajar menjadi kondusif, maka belajar yang berkesinambungan bakal terwujud.

Tentu saja peran-peran ketiga pihak itu tidak dapat digambarkan seperti strukturnya dalam pesantren, yang secara hirarkis dimulai dari strata lebih tinggi hingga ke bawah, tetapi peran-peran ketiga pihak itu selaras dan sama. Artinya, dampak dari sebuah pengawasan tidak memandang struktur kepengasuhan atau kepengurusan. Hal yang terpenting, ketiga pihak itu berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipikul atas pundaknya masing-masing, maka proses belajar para santri akan berjalan sesuai programnya.

Di sisi lain, peran tak kalah penting yang dipunyai ketiga pihak itu ialah turut melakukan pengawasan terhadap sikap para santri, utamanya dalam hal keberlanjutan belajar mereka. Bentuk teknis pengawasan tentu diselenggarakan oleh ketiga pihak dalam posisi dan wewenang masing-masing. Keterlibatan ketiganya menjadi cukup signifikan berkaitan dengan rutinitas belajar mereka.

Ekstetnal yang dimaksud adalah:

1. Orang Tua (Wali)

Keikutsertaan pihak ini cukup besar dalam proses belajar masing-masing santri. Terlebih di masa kini, ketergantungan santri terhadap orang tua (wali) tidak dapat dilepas. Dalam konteks ini, santri dinilai oleh banyak kalangan menjadi sosok pemuda yang terlalu “manja”, akibat ketergantungan yang berlebihan terhadap orang tua (wali). Mencermati persoalan ini tidak bisa digeneralisir “hanya merupakan kesalahan” anak. Sebab, sikap tegas dan “tega” dari orang tua (wali) pada masa sekarang tidak dapat dibandingkan dengan sikap yang orang tua (wali) di masa lalu. Kondisi demikian ternyata membentuk watak para santri menjadi “manja”.

Terlepas kadar ketergantungan santri terhadap orang tua (wali) yang luar biasa, pengawasan orang tua (wali) merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh di tawar lagi. Dalam tataran orang tua (wali), pengawasan bukan saja diartikan sebagai pengawalan terhadap kehidupan santri dari sisi finansial belaka, namun lebih dari itu dipahami sebagai bentuk perhatian terhadap tingkat kompetensi intelektual dan kecerdasan spiritual.

Justru perhatian orang tua (wali) pada dua aspek ini jauh lebih utama ketimbang hanya mengurus persoalan biaya saja. Sayangnya, kebanyakan orang tua (wali) masih terpaku pada sisi finansial, sementara aspek intelektualitas dan spiritualitas terlupakan.

PENUTUP

Empat pilar di atas, dapat dijadikan dasar pijakan kelola belajar santri dalam melaksanakan proses pendidikan di pesantren. Melalui format empat pilar itulah, proses pendidikan benar-benar bisa diimpikan hasilnya. Semoga! []

* Penulis: Pengajar IAI Al-Qolam Malang dan PP Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang.

hukum suatu perbuatan hukum, menurut syariat Islam harus diketahui terlebih dahulu sumber hukum Islam yang paling solid. Dengan memahami sumber hukum aslinya, akan lebih mudah beristimbat hukum dalam berbagai persoalan. Berdasarkan ketetapan yang paling kuat, dan diakui jumhur ulama Islam, sumber hukum dalam Islam hanyalah satu yaitu wahyu, dalam bentuk firman-Nya (Al-Qur’an), dan sabda nabi-Nya (Hadits), baru kemudian ijma para sahabat, atsarnya, lalu pendapat perseorangan diantara mereka.
Ijma ulama bukanlah sumber hukum, namun merupakan pedoman atau yurisprudensi hukum Islam, sedangkan Qiyas merupakan suatu cara berijtihad (menggali sumber hukum), jadi qiyas itu bukan sumber hukum, tetapi alat untuk beristimbat (menggali), hukum Islam.

Salah satu syarat perkawinan adalah ijab-Qabul yang harus diucap pada satu pertemuan (majlis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, harus diucapkan oleh orang-orang yang sama hukum berhak melaksanakan akad tersebut.

Karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan secara tegas dinyatakan tidak dianggap sebagai sakramen (yang bernilai ritual) melainkan sebagai perjanjian (akad) semata-mata. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab (pernyataan kehendak dari wali untuk menikahkan calon pengantin wanita dengan calon pengantin lelaki ijab qabul (pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria terhadap ijab tersebut) tanpa ucapan keagamaan apapun, walaupun yang disebut terakhir ini pada umumnya dianggap sebagai syarat yang bernilai hukum tetapi para fuqaha’ di masa kini banyak yang mempermasalahkannya.

Menurut Abd al-Rahman al-Jazairi makna “satu majlis” adalah keterlibatan langsung antara wali atau pun yang mewakilinya dan calon suami atau yang mewakilinya, dalam pelaksanaan ijab-qabul beberapa ulama mensyaratkan juga hadirnya dua orang saksi, keterlibatan langsung disini berarti adanya ikut serta kedua belah pihak dalam melangsungkan sighat ijab-qabul, yang dipentingkan disini adalah bukan bersatunya individu secara fisik. 

Dengan demikian, jaringan internet atau sarana telekomunikasi lainnya bisa dikategorikan sebagai “satu majlis” jika komunikasi yang berlangsung masih dalam konteks yang sama. Dalam hal ini, konteksnya adalah akad ijab dan qabul yang disampaikan, ketakhadiran fisik calon suami tidak lagi menjadi rintangan sahnya perkawinan.

Dalam persoalan akad nikah dengan bantuan video conference para ulama berbeda pendapat menanggapi hal tersebut.

Pertama, selain dari madzhab Hanafi, para ulama berpendapat bahwa syarat orang yang melakukan akad nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Karena itu, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah. Menurut Imamiyah, Hambali dan Syafi’i, akad dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah.

Kedua, madzhab Hanafi menyatakan bahwa akad nikah menggunakan alat teleconference hukumnya sah. Kesimpulan tersebut diperoleh karena menurut golongan ini, yang dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan ijab qabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga akad yang dilaksanakan tetap dihukumi sah.

Kalau melihat dua pendapat ini, maka yang menjadi akar permasalahannya adalah perbedaan dalam mempersepsikan syarat satu majelis sebagai syarat dalam pernikahan.

Golongan Syafi’iyah, Malikiyah dan Hambaliah menyatakan bahwa yang dimaksud satu majlis itu adalah berkumpul dalam satu tempat dan satu waktu. Menurut mereka agar pernikahan dapat sah semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik. Bahkan menurut madzhab Syafi’i walaupun pihak yang terkait dalam akad sudah berkumpul dalam satu tempat, namun bila satu di antara mereka tidak dapat melihat yang lainnya,karena gelap atau lainnya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah.

Sedangkan dalam madzhab Abu Hanifah, yang dimaksud satu majelis ialah di mana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan asalkan hal itu dapat menghubungkan dua belah pihak tanpa ada kemungkinan terjadinya manipulasi. Dalam hal ini maka sah hukumnya menggunakan media untuk melaksanakan akad nikah.

Menjawab soal ijab kabul, Rifyal Ka’bah, hakim agung, menyatakan, selama dapat diyakinkan bahwa ‘suara’ di seberang sana adalah orang yang berkepentingan, maka hal tersebut sah-sah saja. Soal pengertian satu majelis, Rifyal berpendapat pengertian satu majelis saat ini tidak bisa disamakan dengan satu majelis zaman nabi.

​  Sahabat Muslim dan Muslimat di seluruh Dunia mari kita saling ber tukar ilmu disini penulis akan berbagi sedikit ilmu mungkin sedikit atau banyak yang sudah mengetahuinya, Mari kita simak bersama.

Sempat tak terganggu bersama adanya kucing liar yg datang jelang kita? Paling Sering kucing-kucing liar masuk ke dalam rumah & jelang kita, terutama diwaktu kita sedang mengambil makanan. Mereka mengeong seperti mengemukakan bahwa mereka mau meminta makanan dari kita.
Bisa Saja bagi para penggemar kucing, mereka tak dapat keberatan buat memberikan sedikit dari makanan yg dipunyai buat kucing tersebut. tetapi, bagi orang yg tak senang kucing, bisa saja mereka bakal menendang kucing tersebut atau melemparinya dgn sandal.

Ketahuilah, bahwa kucing tersebut datang terhadap kita bukan tidak dengan tujuan & karena.
Berikut 3 lantaran kucing datang terhadap kita, & waktu mengetahuinya kita bakal merasa amat merugi seandainya tidak berikan makan kepada kucing tersebut.

1. Allah sedang beritahu makanan kita, hak kita itu bukan semuanya rezeki kita. Sebahagiannya rezeki kucing itu. maka itu dirinya datang kepada kita.

2. Allah sedang beritahu seandainya kita berikan makanan terhadap kucing itu, rezeki lain bakal Allah ubah yg lebih baik. Karena 1 kebaikan itu Allah balas 10 kebaikan. Allah maha dapat berikan lebih dari itu.

3. Allah sedang bagi tahu bila kita tidak berikan makanan terhadap kucing itu, sebenarnya kita sedang menolak rezeki baru yg Allah memberi pada kita. Rezeki itu luas bukan cuma terhadap duit.
Tapi meliputi seluruh kehidupan. Mau ikhlas berikan, berilah kepada hewan dikarenakan hewan tidak pandai mengucapkan makasih pada kita. Beliau cuma tahu minta & makan

Semoga artikel ini bermanfaat buat para pembaca sekalian, silahkan di share ke saudara – saudara muslimin..

kisah

Ada seseorang perempuan keluar rumah dengan tujuan untuk memperoleh pelajaran islam dari Nabi S.A.W bersama para sahabat lain. Di pertengahan ada seorang lelaki yang masih muda melihatnya, Ia bertanya:

”Hai perempuan yang mulia, hendak kemana kamu?”.

Ia menjawab:

”Aku hendak menghadap Rasulullah S.A.W untuk mendapatkan pengajaran dari beliau”.

Balas pemuda :

”Apakah dirimu cinta benar terhadap nabi S.A.W?”.

Ia menjawab:

”Ya, Aku sangat mencintainya”.

”Kalau kamu benar-benar cinta kepada Rasulullah aku minta supaya engkau membuka cadarmu, agar aku bisa melihat wajahmu”. 
Manakala anak muda itu bersumpah-sumpah demi kecintaan perempuan itu kepada Rasulullah S.A.W, maka perempuan itu tadi membuka cadarnya, Anak muda itu dapat melihat dengan jelas wajahnya. 
Setelah kembali dari pelajaran agama, perempuan itu tadi memberi tahu pada suaminya tentang peristiwa yang di alaminya bersama seorang pemuda, ketika suaminya mendengar penuturan cerita istrinya maka hatinya bimbang:”Hal itu perlu di uji kebenarannya. Agar aku puas dan jelas persoalannya”. 
Lalu suami perempuan itu membuat perapian yang sangat besar dimasukkan kedalam tungku. Tungku itu biasanya di gunakan untuk memasak roti, yang menyerupai sebuah kentongan. Suami perempuan itu menunggu beberapa saat agar api membesar. 

Ketika jilatan api telah membesar maka suaminya berkata:

”Demi Kebenaran Rasulullah S.A.W, masuklah kamu kedalam tungku itu!”.

Begitu istrinya mendengar suaminya bersumpahyang meminta dirinya agar masuk kedalam tungku yang membara, tanpa ragu ia masuk kedalamnya. Ia tidak memperdulikan lagi nyawanya demi kecintaannya kepada Rasulullah S.A.W. 
Manakala suami perempuan itu melihat isterinya benar benar masuk kedalam tungku dan lenyap di selimuti jilatan api, timbullah penyesalan di dalam hatinya. ia menyadari behwa apa yang di katakan itu benar, maka suami perempuan itu tadi menghadap Rasulullah S.A.W. Ia menceritakan kejadian yang berlangsung. Nabi S.A.W bersabda:”kembalilah. Bongkarlah tungku itu”. Ia segera kembali dan membongkar tungku itu yang masih padas, ternyata di balik tungku itu ia menemukan istriny a dalamkeadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Hanya sekujur tubuhnya basah oleh keringatnya sendiri, bagaikan orang yang sedang mandi air panas. 
Wahai Allah, Jadikanlah kebaikan kepada kami, keluarga kami, anak cucu kami dan segenap kaum muslimin. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Tuhan semesta Alam. Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah menyempurnakan berbagai kebaikkan dengan nikmat-Nya, dan dengan anugerah-Nya kita berbahagia memperoleh syorga. 
Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad S.A.W, dan semoga terlimpahkan pula kapada keluarga, sahabat, dan istri-istrinya selama masih ada langit dan bumi.
Segala puji bagi Allah sendiri-Nya. Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan daya dan kekuatan Allah Yang Maha Tinggi lagi Besar. Cukuplah Allah menjadi penolong kita dan memberi kenikmatan kepada kita……. . Amiin 

Blog di WordPress.com.

Atas ↑